Traditsioonid


Meie tõekspidamine on, et  inimest saab mõjutada väärtusi hindama alustades sellega juba  varajasest lapsepõlvest peale. Toetudes laste loomulikule huvile ümbritseva keskkonna avastamisel, õpivad nad enda ümber olevat maailma märkama ning sellest hoolima. Territoorium oma 1,2 hektariga on suurepäraseks pinnaseks hoolivuse ja armastuse kasvatamisel ümbritsevasse loodusesse.
Kollektiivis toimivad sotsiaalsed suhted, üheskoos laste ja perega õpitakse hindama ühiseid väärtusi. Õppimine toimub läbi väärtuskasvatuse, so hooliv suhtumine meid ümbritsevatesse keskkonda. Oluline roll hinnangute kujunemisel on meie kodul ja maailmal, mis meid otseselt ümbritseb, linnal ja meil selles keskkonnas. Linnakultuur, mis haarab palju tehismaailma, selles säilitame laste õpetamisel ning oskust märgata ümbrust ja sellest hoolida. Igapäevase tegevuse ühitamine väärtushoiakutega toimub töötaja individuaalse tegevusena läbi eneseanalüüsi ja reflektsiooni, meeskondliku tegevusena läbi meeskondade vahelise koostöö ning organisatsioonilise tegevusena läbi juhtimise ja personali arendamise.

  • 2003 aastal seoses Hollandi-Eesti keskkonnaharidusliku projektiga „Aiatuulik“ asus MTÜ Koolitus ja Nõustamiskeskus HARED koolitama asutuse personali. Tänu õpetajate süvateadmistele keskkonnaharidusest õpetati lapsi ümbritsevat maailma vahetult nägema, kogema ja läbi elama. Oma tegevuse kogemused ja hinnangud edastasid õpetajad kolleegidele näidates, et keskkonnaharidus on väga tänuväärt teema, mille kaudu saab kujundada lastes nii vaimseid-, kehalisi- kui sotsiaalseid omadusi.
TRADITSIOONILISED ÜRITUSED:

• terepäev;
• spordi-, liiklus- ja tervisepäevad;
• kohtumised jõuluvanaga;
• õuesõppe ja  õppekäikude kuu üritused;
• näitused;
• meisterdamised lumest, jääk- ja looduslikest materjalidest;
• muinasjutukuu üritused;
• kevadüritused;
• lasteaia sünnipäevaüritused;
• teatrikuu üritused;
• Kanutiaia - Kann teatrifestivalil osalemine;
• Mustamäe teatrifestivalil osalemine;
• nutikuu üritused;
• hoogtööpäevad;
• väljasõidud, matkad;