Tere tulemast!

Oleme munitsipaallasteaed, kus on 3 sõime-, 2 liit- ja 6 tavarühma.  Lasteaia tugevuseks on eakohase keskkonnahariduse jagamine, teemal „Laps ja keskkond“. 
2011 aastal liitusime Tallinna terviste edendavate lasteaedade võrgustikuga.
2012 aastal tunnistati meie asutus parimaks tervist edendavaks lasteaiaks Tallinnas.
2013 aastal võitsime konkursi "Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas".
2015 aastal saime konkursil "Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas" ära märgitud.
Lasteaed on liitunud Tervistedendavate lasteaedade võrgustikuga. Neli rühma lasteaias kasutavad "Kiusamisest vaba lasteaed" metoodikat.
Lasteaed lööb kaasa programmis "Märka ja aita".


Töökorraldus:
Lasteaed on avatud  7.00 - 19.00.
Lasteaed on 11-rühmaline.
Laste igapäevaelu korraldavad rühmades 2 õpetajat ja õpetajaabi, neid aitavad muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ja logopeed.
Laste igapäevaelu kulgeb laste eale vastava päevakava alusel, mis sisaldab mitmekesiseid tegevusi nii toas kui õues.
Töökeel on eesti keel.
UUDISED20. JUULI – 09. AUGUST ON LASTEAED SULETUD!

Lasteaed on suletud 20.07 – 09.08.2020. Asenduslasteaiaks on Tallinna Liivaku Lasteaed. Kes vajab lapsele kohta asenduslasteaias, palun võtke direktoriga ühendust katrin.rasina@kiikhobu.ee, tel. 6532177


10.08. AVATAKSE ALLJÄRGNEVAD RÜHMAD:
MUUMID - rühm võtab vastu Muumide, Pailapse ja Sipsiku rühma lapsed (poepoolne välisuks, kood 4, II korrus);

NAKSITRALLID - rühm võtab vastu Naksitrallide, Tembu-Vembu ja Kati-Mati 6-7 aastased lapsed (siseõue poolne välisuks, kood 4, II korrus);
 
PÄIKESEJÄNKU - rühm võtab vastu Päikesejänku ja Mõmmi rühma lapsed (poepoolne välisuks, kood 2, I korrus);

PÄTU - rühm võtab vastu Pätu, Krõlli ja Mikkude-Mannide rühma lapsed (siseõue poolne välisuks, kood 3, I korrus)

ALATES 13.08. ALUSTAVAD KA UUED SÕIMERÜHMAD TEMBU-VEMBU JA KATI-MATI


  • LAST LASTEAEDA TOOVAT ISIKUT LASTEAIA HOONESSE EI LUBATA.
Kui õpetaja ei viibi Teie tuleku ajal õues, vajutage rühma uksekella ja oodake. Lasteaia töötaja tuleb Teile välisuksele  vastu (viib lapse rühma/toob lapse rühmast). Seda nii hommikuti, lõunasel ajal kui ka õhtuti.  • TOIDUKULU PÄEVAMAKSUMUS LAPSEVANEMALE MUUTUB ALATES 01.08.2020
•   Sõimerühm toidupäeva hind 1,79 eurot (Tallinna linn tasub 1,79 eurot);
•   3-6 aastaste aiarühma toidupäeva hind 2,16 eurot (Tallinna linn tasub 2,00 eurot, lapsevanem tasub 16 senti toidupäeva eest);
•   6-7 aastaste aiarühma toidupäeva hind 2,20 eurot (Tallinna linn tasub 2,00 eurot, lapsevanem tasub 20 senti toidupäeva eest). 


  • TALLINNA LASTEAED KIIKHOBU TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA
01.06 - 31.08.2020
Lasteaia töökorralduse eest vastutab direktor või direktori kohusetäitja, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

Tegevused
Kokkulepped lasteaias

1. Laste vastuvõtt 
• Lasteaeda võetakse terveid lapsi.
• Lasteaeda ei tohi tuua last, kelle pereliikmel on haigusnähud või on tuvastatud COVID-19 haigus.
• Lapsi võetakse vastu õuealal või välisuksel. Lapsevanematega suhtlemisel järgitakse 2+2 nõuet.
• Laste vastuvõtmisel vaadatakse üle nende tervislik seisund. Lapsi kraaditakse rühmaruumis kontaktivaba termomeetriga. Haigussümptomite olemasolul on personalil õigus laps koju saata. 
• Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Lasteaia ruumidesse sisenemise vajaduse üle otsustab direktor, vajaduspõhisel sisenemisel järgitakse kehtivaid tervisekaitse ja hügieeninõudeid.

2. Laste ja töötajate tervise kaitse (heakorra ning hügieeni tagamine, haigestumised jms)
• Nakkuse ennetamiseks ning töötajate ja laste kaitseks lasteaias on esmatähtsad hügieen, sotsiaalse distantsi hoidmine, ruumide tuulutamine ning pindade sage puhastamine.
• Haigusnähtudega töötajad peavad jääma koju.
• Töötajal on õigus kasutada isikukaitsevahendeid suhtlemisel laste, personali, lapsevanemate ja teiste lasteaia personali hulka mittekuuluvate inimestega.
• Kui töötajal ilmnevad lasteaias kohapeal haigustunnused, siis ta  peab kasutama COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kirurgilist maski ja lahkuma lasteaiast esimesel võimalusel.
• Nõuetele vastavad isikukaitsevahendid ja desinfitseerimisvahendid on kaardistatud:  https://www.eas.ee/isikukaitsevahendid

3. Rühmade komplekteerimine
• Suvised rühmad komplekteeritakse lähtuvalt laste arvust ja töötajate puhkustest.
• Lasteaia rühmades on tavapärane laste arv. 22. juunist kuni 21. augustini on rühmad ühendatud. Rühmade ühendamisel arvestatakse, et lähikontaktsete ring oleks võimalikult muutumatu.

4. Õppe- ja kasvatustöö
• Õpetajad selgitavad lastele hügieenireegleid (teistega distantsi hoidmine, õige kätepesu jm) ning jälgivad hügieenireeglitest kinnipidamist.
• Ühiskasutuses olevat saali suvel ei kasutata.
• Õppe- ja kasvatustegevus ning laste mäng toimub rühmaruumis ja lasteaia õuealal.

5. Toitlustamine
• Toidu valmistamisel ja jagamisel järgitakse tervisekaitsenõudeid.
• Toitlustamisel puhastatakse ja desinfitseeritakse toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini.
• Jälgitakse, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste tassi, lusikat jm söögiriistu.
• Vee joomiseks kasutatakse isiklikku joogipudelit.

6. Kommunikatsiooni juhtimine
Direktor Katrin Rasina, telefon 6532177, e-post: katrin.rasina@kiikhobu.ee

Direktor teavitab Tallinna Haridusametit, personali ja lapsevanemaid järgnevalt:
• Tallinna Haridusamet – e-posti, telefoni teel;
• personal– suuliselt, telefoni, ELIIS infosüsteemi ja personalimeililisti kaudu;
• lapsevanemad – hoolekogu liikmed edastavad info oma rühma meililistidesse, ELIIS infosüsteemi kaudu.

Õpetaja teavitab juhtkonda ja lapsevanemaid järgnevalt:
• juhtkond – suuliselt, telefoni ja e-posti teel;
• lapsevanemad – suuliselt, telefoni ja e-posti teel ning ELIIS infosüsteemi kaudu.

Lapsevanem teavitab juhtkonda ja õpetajaid järgnevalt:
• juhtkond- telefoni, e-posti ja ELIIS infosüsteemi kaudu;
• õpetajad- suuliselt, telefoni ja ELIIS infosüsteemi kaudu.

7. Uute laste vastuvõtmine ja harjutamine lasteaiaga
• Uute laste vastuvõtmine ja harjutamine toimub rühmaruumis ja õuealal väikestes gruppides, kokkulepitud ajakava alusel.
• Harjutamisperioodil on lapsega kaasas üks lapsevanem.
• Lasteaial on õigus paluda vanemalt isikukaitsevahendite kasutamist.

8. Asenduslasteaeda minek, asenduslasteaias olek
20. juulist kuni 9. augustini on lasteaed suletud ja soovijatel on võimalus kasutada lasteaiakohta asenduslasteaias Tallinna Liivaku Lasteaed,
J. Sütiste tee 56, Tallinn 13420, e-post: ene.ritso@liivaku.edu.ee , telefon:
6 521 639  
Asenduslasteaia koha soovijatel esitada avaldus Tallinna Lasteaed Kiikhobu direktorile hiljemalt  29. juuniks 2020 e-posti aadressil direktor@kiikhobu.ee

9. Laste kojuminek
• Lapsed antakse lapsevanematele üle õues või välisuksel.
• Lapsevanemad lahkuvad lapsele järele tulles õuealalt võimalikult kiiresti ning ei jää õuealale mängima või teiste lapsevanematega suhtlema.
• Kui lapsevanemal on vaja õpetajaga infot vahetada, siis järgitakse 2+2 nõuet. 
                   

                                        
               
Meie asukoht:
Vaata suuremalt