Laps käib lasteaias
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2022/2023 õ-a

Olen keskkonna sõber

1.
Laps oskab märgata ja väärtustada looduskeskkonda, avastab aktiivse tegutsejana
keskkonnas toimuvat.

2.
Lasteaia ja kodu koostöö toetab lapse keskkonnaalaste teadmiste ja loodust hoidva
suhtumise kujunemist.

3.
Õpetaja lähtub õppe-kasvatustöös projektide teemade valikul lapse huvidest, on lapse
toetaja keskkonna tundmaõppimisel ning eeskujuks selle hoidmisel.